Qubadlı rayon Mərkəzi Kitabxanası

Qubadlı rayon MKS

Yeni kitablar
2016 cı ilin II rübündə Qubadlı Rayon Mərkəzi Kitabxanasına daxil olan yeni kitablar
27 May , 2016


XIX
əsr Azərbaycan ədəbiyyatı : 2 cilddə / tərt.: S. Əhmədova, T. Əhmədov ; ön sözün müəl. T. Əhmədov ; rəy. Q. Namazov ; ixt. red. B. Məmmədzadə.
 I cild : poeziya : dərs vəsaiti. - Bakı : Nurlar NPM, 2009. - 707 s.

XIX-XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı / tərt.: S. Əhmədova, T. Əhmədov ; ön sözün müəl. T. Əhmədov ; rəy.: Q. Namazov, R. Əliyev ; ixt. red. S. Əmirov.
  II cild : Nəsr : dərs vəsaiti. - Bakı : Nurlar NPM, 2012. - 712 s.

XIX-XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı : 3 cilddə / tərt.: S. Əhmədova, T. Əhmədov ; ön sözün müəl. T. Əhmədov ; rəy. Q. Namazov ; ixt. red. S. Əmirov.
  III cild : dramaturgiya : dərs vəsaiti. - Bakı : Nurlar NPM, 2014. - 752 s.

Mir Cəlal : həyatı, mühiti, ədəbi, elmi və pedaqoji fəaliyyəti: iki cilddə / tərt.-müəl. T. Ə. Əhmədov, red. Ə. M. Paşayeva.
  I cild. - Bakı : Nurlar NPM, 2014. - 348 s.

Mir Cəlal : həyatı, mühiti, ədəbi, elmi və pedaqoji fəaliyyəti: iki cilddə / tərt.-müəl. T. Ə. Əhmədov, red. Ə. M. Paşayeva.
  I cild. - Bakı : Nurlar NPM, 2014. - 348 s.

Tudə, Əli  Əsərləri / Ə. Tudə ; red. N. Cavadzadə.
  V cild : Həyat sınağı. - Bakı : Azərbaycan nəşriyyatı, 2015. - 360 s.

Salmanov Çingiz İsa oğlu. Qubadlının yer-yurd adları : Mononimləri / Ç. Salmanov ; rəy.: Ş. D. Səlimov, İ. A. Ağayev ; elmi red. E. Talıblı ; red. S. Ç. Məmmədova. - Sumqayıt : Azəri nəşriyyatı, 2015. - 264 s

Salmanov, Çingiz İsa oğlu. Qubadlının yer-yurd adları : Mononimləri / Ç. Salmanov ; rəy.: Ş. D. Səlimov, İ. A. Ağayev ; elmi red. E. Talıblı ; red. S. Ç. Məmmədova. - Sumqayıt : Azəri nəşriyyatı, 2015. - 264 s.

Əhmədova, Salatın Alı qızı. Heydər Əliyev və ədəbi-tarixi proses : monoqrafiya / S. A. Əhmədova ; red. T. H. Kərimli. - Bakı : Elm, 2013. 156 s.

Vaqif Bəhmənli (Quliyev Vaqif İttifaq oğlu) : biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası ; tərt.: R. M. Orucəliyeva, C. Məmmədova ; ixtisas red., bur. məsul K. M. Tahirov ; red. G. C. Səfərəliyeva. - Bakı : Zərdabi LTD MMC, 2015. - 328 s.

Qarabağ : dünən, bu gün : foto şəkillərdə = Karabakh : Yesterday and Today : in photos = Карабах : вчера, сегодня : вфотоснимках / baş məsl., baş red. B. Baratoğlu, məsl. A. Ə. Əhmədzadə, məsl. R. M. Əliyev. - Bakı : n. y., n. i. y. - 200 s.

Bizi əsirlikdən qurtarın = Release us from captivity / tərt. E. Orucova ; ön sözün müəl. C. Ə. Qasımov ; red. M. Cavadov ; bur. məsul E. Mahmudov. - Bakı : Qismət, 2006. - 680 s/

Erməni terroru = Armenian terror = Армянскийтеррор / tərt.: E.Səmədov, E. Ağayev, A. Həsənoğlu ; baş məsl. E. Mahmudov ; red. F. Sadıqov [et al.]. . - Bakı : Vətən, 2005. - 168  s.

Talıbov, Rza.  Asiya ölkələri beynəlxalq münasibətlər sistemində : dərslik / R.  Talıbov ; elmi red. A. N. Abbasbəyli. - Bakı : Elm və Təhsil, 2015. - 312 s.

Humanitar dəhlizdə həyata keçirilən missiya / tərt. E. Səmədov ; red. heyəti N. Dadaşova [et al.] ; baş məs. E. Mahmudov. - Bakı : Qismət, 2013. - 488 s.

"QSM-7" təsdiq edir = "QSM-7" confirms / baş məsl. E. Mahmudov ; məsl.: Ş. Sayılov, F. Sadıqov ; tərt. E. Səmədov ; tərc. F. Qəhrəmanova. - Bakı : Qismət, 2010. - 216 s.

Əliyeva, Pərvin Afiq qızı. İcbari tibbi sığortanın hüquqi tənzimi problemləri / P. A. Əliyeva ; elmi red. A. M. Qasımov ; rəy.: Ş. M. Kərimov, N. T. Nağıyev. - Bakı : Elm və təhsil, 2014. - 168 s.

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2006-2016 : kitab-kataloq / layih. rəhb. Ə. Qarayev ; məsl. R. Y. Bayramov ; tərt. R. R. Əliyev ; red. F. Xudanlı. - Bakı : Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 2016. - 352 s.

Qasımova, Leyla.  Beynəlxalq etiket / L. Qasımova ; red. S. Güləliyeva ; rus dilindən tərc. K. Haqverdiyeva. - İstanbul : Veritas, 2015. - 133 s.

Güney Azərbaycan : biblioqrafik göstərici / layihənin rəh. Ə. Polad ; tərt. N. Əskər ; red. Q. Şəhriyar. - Bakı : Alatoran, 2015. - 208 s.

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası / red.hey.səd.  İ. Ə. Əliyev ; red. hey. R. Ə. Mehdiyev [et al.] ; red.hey.: İ. Ə. Əliyev, B. Ə. Budaqov.
   I cild : A - Argender / baş red. M. K. Kərimov. - Bakı : "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2009. - 608 s.

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası / red.hey.səd.  İ. Ə. Əliyev ; red. hey. R. Ə. Mehdiyev [et al.] ; red.hey.: İ. Ə. Əliyev, B. Ə. Budaqov.
  II cild : Argentina-Babilik / baş red. M. K. Kərimov. - Bakı : "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2010. - 599 s.

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası / red.hey.səd.  İ. Ə. Əliyev ; red. hey. R. Ə. Mehdiyev [et al.] ; red.hey.: İ. Ə. Əliyev, B. Ə. Budaqov.
  III cild : Babilistan-Bəzirxana / baş red. M. K. Kərimov. - Bakı : "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2011. - 602 s.

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası / red.hey.səd.  İ. Ə. Əliyev ; red. hey. R. Ə. Mehdiyev [et al.] ; red.hey.: İ. Ə. Əliyev, B. Ə. Budaqov.
  IV cild : Bəzirxana-Brünel / baş red. M. K. Kərimov. - Bakı : "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2013. - 608 s.

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası / red.hey.səd.  İ. Ə. Əliyev ; red. hey. R. Ə. Mehdiyev [et al.] ; red.hey.: İ. Ə. Əliyev, B. Ə. Budaqov.
  V cild : Brüssel-Çimli-Podzol torpaqlar / baş red. M. K. Kərimov. - Bakı : "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2014. - 592 s.

Azərbaycan kitabxana ensiklopediyası / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası ; layihənin rəh. Ə. Qarayev ; baş red. K. Tahirov ; elmi red. A. Xələfov ; red. heyəti X. İsmayılov [et al.]. - Bakı : M.F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2015. - 632 s.

Баку: театры, кинотеатры, концертные залы : пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики ; рук. проекта. Л. Кязимова ; ред. Ф. Наджи. - Баку : YOL, 2015. - 104 cтр

Парки Баку : пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики ; рук. проекта Л. Кязимова ; ред. Ф. Наджи. - Баку : [б. и.], 2015. - 97 стр.

Parks of Baku : a tourist guide / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan ; ed. L. Rahmanova ; trans. Z. Beadle(USA). - Baku : Golden Book, 2015. - 97 p.

Aliyev, Haydar. Değişmeyen mevki / H. Aliyev ; terc.: T. Aliyeva, S. Mehmedova ; tert. N. Ibrahimov. - Bakı : Azərbaycan, 1996. - 39 р.

Алиев, Ильхам Гейдар оглы. Каспийская нефть Азербайджана / И. Г. Алиев ; науч. ред. А. Х. Мирзаджанзаде ; отв. ред.: Л. Гусейнов, Р. Аббасов, М. Ахмедов. - М. : Известия, 2003. - 712 стр.

Халафов, Абузар. Библиотечное дело в Азербайджанской республике : История, теория, практика: Монография / А. Халафов ; ред. П. Казими ; рец.: Э. Ахмедов, М. Мамедов. - Баку : Мутарджим, 2015. - 164 стр.

Раболу, В. М.  Эрколубус, или Красная планета = Hercolubus o planeta rojo : переведено с колумбийского оригинала / В. М. Раболу ; пер. К. Волкенборн Верлаг. - [Б. м. : б. и.], 2014. - 48 стр.